Voorwaarden

Bij het boeken van een kamp dient u akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden van NL Handbalkampen.

 

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: ”Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:
1.2 ”de deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen NL handbalkampen en ouder(s)/verzorger(s) in de hoedanigheid van de deelnemer gebruik maakt van de diensten van NL handbalkampen.
1.3 ”Aanmeldformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de website ”www.nlhandbalkampen.nl” van NL handbalkampen.
1.4 ”Ouder(s)/verzorger(s)”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met NL handbalkampen aangaat.
1.5 ”Overeenkomst”: een overeenkomst tussen NL handbalkampen en de ouder(s)/verzorger(s) ter zake van een of meer door NL handbalkampen behoeve van ouder(s)/verzorger(s) en de deelnemer te verlenen diensten.
1.6 ”Deelnamesom” de totale som van de door NL handbalkampen – ter zake een met ouder(s)/verzorger(s) gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW.
1.7 ”NL handbalkampen”: NL handbalkampen gevestigd te Wervershoof.
 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de NL handbalkampen gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de ouders/verzorgers wordt door NL handbalkampen uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien NL handbalkampen daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van NL handbalkampen zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat ouders/verzorgers het deelnameformulier aan NL-handbalkampen heeft geretourneerd en de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.
3.3 Bij aanmelding via internet, dan is er 48 uur bedenktijd. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk/per e-mail geschiedt. Vanaf 14 dagen voor aanvang van het kamp vervalt deze 48 uur bedenktijd en zijn de annuleringvoorwaarden (artikel 9) van toepassing.
 

4. Betaling

4.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 21 dagen na ontvangst van de betalingsinformatie.
4.2 Bij reservering waarbij binnen een maand het kamp begint dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging.
4.3 Bij reservering waarbij binnen 7 dagen het kamp begint dient betaling plaats te vinden voor aanvang van het kamp.
4.3 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is ouders/verzorgers van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.4 Bij niet tijdige betaling behoudt de NL handbalkampen zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is ouders/verzorgers met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.
 

5. Instructies en gedragsregels

5.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van NL handbalkampen ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke de NL handbalkampen nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 De deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door de NL handbalkampen in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de NL handbalkampen van (voortzetting van) het sportkamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de deelnemer.


6. Aansprakelijkheid van NL handbalkampen

6.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de deelnemer. De NL handbalkampen – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van NL handbalkampen; geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken en ander persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van de NL handbalkampen, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 NL handbalkampen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door de NL handbalkampen bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
6.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van de NL handbalkampen beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.


7. Aansprakelijkheid ouders/verzorgers

7.1 ouders/verzorgers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de NL handbalkampen en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van de deelnemer.
7.2 ouders/verzorgers zal de NL handbalkampen vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.


8. Overmacht / Wijziging / Annulering door NL Handbalkampen

8.1 Indien de NL Handbalkampen door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is de NL Handbalkampen gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens ouders/verzorgers is gehouden.
8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een sportkamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 40 deelnemers per kamp.


9. Annulering van het sportkamp

Wij willen het iedereen naar de zin maken en kijken uit naar de kampen. Ook voor de deelnemers is het altijd spannend en een hele ervaring om deel te nemen aan een sportkamp. Het zal maar gebeuren. Zoveel zin in een kamp en dan ineens een blessure of andere omstandigheden die deelnemen aan het kamp lastig maken. Hiervoor kunt u zich verzekeren door middel van het afnemen van een annuleringsverzekering. 
 

9.1 Annulering van het sportkamp

De annulering dient per e-mail of brief te geschieden, waarbij de datum van verzending als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van de algemene voorwaarden. Aan een annulering zitten kosten verbonden, die afhankelijk zijn van de tijd tussen de annulering en het begin van het kamp. 
Bij annulering worden per deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht:
– tot 8 weken voor aanvang mag je gratis annuleren of omboeken naar een ander kamp/week, zonder opgaaf van reden. De extra kosten of teveel betaalde kosten zullen dan worden verrekend. 
– vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor aanvang van het kamp 35% van de gehele deelnamesom;
– vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 5de dag voor aanvang van het kamp 50% van de gehele deelnamesom;
– vanaf de 5de dag (inclusief) tot de dag van aanvang van het kamp 75% van de gehele deelnamesom;
– op de dag van aanvang van het kamp of later wordt de totale deelnamesom in rekening gebracht.

9.2 Een ander in jouw plaats

In het geval van annulering is de deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt in dat geval 12,50 euro administratiekosten in rekening gebracht. Dit moet minimaal 21 dagen voor het kamp begint per mail doorgegeven worden via Joost@NLhandbalkampen.nl, met daarin de naam, leeftijd, geslacht en contactgegevens van de deelnemer/ouders cq verzorgers van het kind dat in de plaats komt.  Ook moet deze nieuwe persoon zichzelf aanmelden middels het aanmeldingsformulier op www.NLhandbalkampen.nl

9.3 Afsluiten annuleringsverzekering

U kunt zich verzekeren tegen het risico van annulering. Ouders/verzorgers kunnen het annuleringsrisico afkopen tegen een vergoeding van 10% van de kampsom per deelnemer. Dit is exclusief de gemaakte kosten van het kamptenue. Bij het annuleren van een kamp is indien ouders/verzorgers de annuleringsverzekering heeft afgesloten geen reden vereist. Bij annulering met annuleringsverzekering krijgt ouders/verzorgers het kampbedrag terug, minus de kosten van de annuleringsverzekering en de kledingkosten wanneer deze al besteld zijn. De annuleringsverzekering kan binnen 8 dagen na aanmelding nog afgesloten worden, mits dit minimaal 28 dagen voor de start van het opgegeven kamp is. Binnen vier weken van aanvang van het kamp is het enkel mogelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten direct via het aanmeldformulier of door binnen 48 uur per mail deze aan te vragen via een e-mail naar joost@nlhandbalkampen.nl. 
 

Wijzigingen door de ouders/verzorgers/deelnemer

De ouders/verzorgers/deelnemer is gerechtigd tot 4 weken voor de startdatum van het sportkamp additionele wijzigingen te laten aanbrengen. Het annuleren van de annuleringsverzekering kan niet. Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

 

10. Wijzigingen door de ouders / verzorgers / deelnemer

10.1 De ouders/verzorgers/deelnemer is gerechtigd tot 4 weken voor de startdatum van het sportkamp additionele wijzigingen, te laten aanbrengen. Het annuleren van de annuleringsverzekering kan niet.
10.2 Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.
 

11. Acties en aanbiedingen 

11.1 Eventuele acties of aanbiedingen die NL Handbalkampen biedt, kunnen niet met andere acties of aanbiedingen worden gecombineerd. Er kan maar van een actie tegelijkertijd gebruik gemaakt worden. 


12. Gevonden voorwerpen

12.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp in principe achtergelaten op de kamplocatie. Ouders/verzorgers kan contact opnemen met de kamplocatie om de spullen op te halen.


13. Deelname op eigen risico

13.1 ouders/verzorgers en/of de deelnemer zijn/is verplicht zijn/ haareigen zorgverzekering aan te spreken mochten er kosten verhaald moeten worden.
Deelname aan NL handbalkampen is op eigen risico. Deelnemers weten dat tijdens dit kamp er kans is op blessures en overbelasting. Er is fysiotherapie en sportmassage aanwezig en het staat deelnemers vrij hier gebruik van te maken.
Het staat de deelnemers vrij om activiteiten over te slaan.


14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door een bevoegd rechter.


15. Gebruik van (audio)visuele opnamen gedurende het evenement.

15.1 Door deelname aan de NL handbalkampen gaat ondergetekende akkoord met (audio)visuele opnamen gedurende het evenement. De (audio) visuele opnamen kunnen gebruikt worden ter aankleding en/of promotie van de NL handbalkampen. Deelname aan de NL handbalkampen houdt in dat de deelnemer hierbij in rechte volledig en definitief afstand doet van aanspraken op enig recht, titel of belang ten opzichte van de organisatie en eigenaren van de NL handbalkampen. Dit bewijs van kwijting is bindend voor bewindvoerders, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers van de deelnemer en komt ten goede van bovengenoemde partij.


16. Minimumaantallen

16.1 Als bij een sportkamp het bepaalde minimum aantal deelnemers zich niet aanmeldt, dan streeft NL handbalkampen ernaar dit uiterlijk 14 dagen, maar in ieder geval 5 dagen van te voren te beslissen of het sportkamp (deels) wordt geannuleerd of wordt gewijzigd in een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief. Echter tevens zal in bepaalde gevallen, ondanks dat het minimum aantal deelnemers niet bereikt is, het sportkamp toch kunnen plaatsvinden. Het minimum aantal kan dan in bepaalde gevallen afwijken. Ook kunnen leeftijdsgroepen in bepaalde weken worden samengevoegd.


17. Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en vergissingen op de website www.nlhandbalkampen.nl en bijbehorende websites binden NL handbalkampen niet. 
 

18. Copyrights

Niets uit de brochure, website (beeld, tekstmateriaal, logo’s, etc.), sociale media of welke communicatie-uitingen door NL handbalkampen dan ook mag zonder schriftelijke toestemming van NL handbalkampen door derden worden gebruikt in welke vorm dan ook.